Beeldvormende avond op 7 juni.

Elke eerste woensdag van de maand is er een beeldvormende avond. Raads- en commissieleden worden dan bijgepraat over een onderwerp waar zij op een later moment een besluit over moeten nemen.

Voor wie is de beeldvormende avond?

De beeldvormende avond is voor raads- en commissieleden van de gemeente. De vergadering is openbaar. Dat betekent dat inwoners op de publieke tribune kunnen meeluisteren.

Is inspreken mogelijk?

Inwoners, ondernemers, verenigingen of andere organisaties mogen maximaal vijf minuten inspreken over een onderwerp op de agenda. Om in te spreken, doe je een aanvraag via griffie@gemert-bakel.nl. Dat kan tot 24 uur voor de start van de vergadering.

Waar gaat de beeldvormende avond over?

Op 7 juni staan de volgende onderwerpen op de agenda:

19.30 tot 20.30 uur

Raadzaal: programma Stevige sociale Basis

De gemeente is bezig met het opstellen van het programma Stevige sociale basis. Daarin staat welke ambitie de gemeente heeft, welke doelen we willen bereiken en wat we gaan doen om deze doelen te realiseren. De eigen kracht, het sociale netwerk van onze inwoners en een gemeenschap die voor elkaar zorgt, staan centraal. Om een stevige sociale basis te kunnen borgen in onze gemeente, trekken we met de inwoners van de dorpen en de gebruikers van voorzieningen op, om samen zaken mogelijk te blijven maken. Om het programma op te stellen, halen we input op bij ons netwerk, onder meer tijdens deze beeldvormende avond.

Kleine raadzaal: visieontwikkeling WVG-gebied de Deel, Gemert

De woningbehoefte voor de huidige en toekomstige bewoners van Gemert-Bakel is groot. De komende tien jaar zetten we in op de bouw van 2.400 woningen. We kiezen voor projecten die woningen bouwen waar behoefte aan is én in grotere aantallen. In dat kader is het gebied Deel – Groene Steeg in Gemert aangemerkt als zoekgebied voor een nieuwe woonwijk. Om de regie in dit proces te behouden, heeft de gemeenteraad op 16 december 2021 voorkeursrecht gevestigd op acht percelen in het gebied. Het project is nu in de fase van onderzoek of en zo ja, hoe de gewenste woningbouw daar mogelijk is. Een belangrijke stap is dat in 2023 een ruimtelijke visie wordt opgesteld. Die beschrijft wat de ambities, kansen en ideeën voor het gebied zijn, evenals de belangrijkste hoofdlijnen van hoe de nieuwe woonomgeving er uit zou kunnen gaan zien. Het gaat dus nog niet over uitgewerkte of gedetailleerde ruimtelijke plannen. Bij het opstellen van de ruimtelijke visie krijgen inwoners en belanghebbenden op diverse momenten de ruimte om mee te denken, bijvoorbeeld in omgevingsdialogen. Ook de gemeenteraad wordt periodiek bijgepraat, om te beginnen tijdens deze beeldvormende avond.

20.40 tot 21.40 uur

Raadzaal: nieuwbouw Macropedius Commanderij College

Het gebouw van het Macropedius (havo/vwo locatie van het Commanderij College) is verouderd. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor een nieuw schoolgebouw. Er is een paar locaties in beeld en op 6 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten hiervoor een haalbaarheidsstudie uit te voeren. In de beeldvormende avond van 7 juni presenteren we de resultaten uit deze haalbaarheidsstudie en bekijken we wat nodig is om tot een definitieve locatiekeuze te komen.

Kleine raadzaal: Nota Grondbeleid

In samenwerking met het bureau Grondgidsen is de gemeente aan de slag met het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid. Tijdens beeldvormende avonden gaan we met raads- en commissieleden in gesprek over een aantal onderwerpen uit de nieuwe Nota Grondbeleid.   

Deze keer komen de financiële aspecten uit de nieuwe Nota Grondbeleid aan de orde. Wat zijn de rollen en taken hierin voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Van harte welkom

De agenda’s van de vergaderingen staan ten minste zeven dagen voor de start van de vergadering online: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 20, 21 en 22 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 29 juni 19:30 uur.

Raadsvergadering 6 juli 19:30 uur.

Raadsvergadering 13 juli 16:00 uur.

Advertenties