Geuren en kleuren in het bloemrijk grasland!

Bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen en tuinen houden we rekening met wilde planten en dieren. Hierdoor dragen we voor een belangrijk deel bij aan het behoud van het aantal soorten planten en dieren. Om die reden zijn en worden veel wadi’s, oevers en graslanden ingericht en onderhouden als kruidenrijk grasland. Deze terreinen vormen een groeiplaats voor verschillende soorten grassen en kruiden en een leefgebied voor wilde bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Nu de kruiden in volle bloei staan zijn ze bovendien prachtig om te zien!

Planning maaibeurten
Goed om te weten: de eerste maai- of begrazingsbeurten voor de pas aangelegde en meer voedselrijke terreinen in Gemert-Bakel vinden plaats vanaf half juni. In het najaar maaien we een tweede keer.

Maaien en afvoeren is nodig om het aantal soorten planten van deze terreinen te behouden. Iedere keer  blijven bewust delen van de grassen en kruiden staan als voedsel-, leef- en overwinteringsplaats voor planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Monitoringsproject
Sinds vorig jaar worden de kruidenrijke graslanden ook bestudeerd. Vrijwilligers van de plantenwerkgroep van IVN Gemert-Bakel onderzoeken ook dit jaar weer de planten op verschillende terreinen. Met de gegevens uit het onderzoek wordt de soortenrijkdom en nectarrijkdom van het terrein bepaald. De eerste resultaten laten zien dat veel van de terreinen waar we als gemeente al vele jaren op deze manier maaien, ook veel nectar voor wilde bijen, vlinders en andere insecten bieden en soortenrijk zijn. Daar waar nodig kunnen we het beheer verder afstemmen op de situatie.

Wilde bijen en vlinders

Wanneer je er de tijd voor neemt kun je in de bloemrijke graslanden binnen en buiten de bebouwde kom veel soorten ontdekken. Wilde bijen met bijzondere namen zoals: het zilveren fluitje, klokjesdikpoot of langsprietwespbij. De maanden juli en augustus zijn ook goede maanden om vlinders ‘te spotten’! In deze periode van het jaar kun je bijvoorbeeld veel vlinders van het bruin zandoogje.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 28, 29 en 30 maart 20:00 uur.

Raadsvergadering 13 april 19:30 uur.

Advertenties