Ontwerp bestemmingsplan ‘De Haag, kasteel Gemert’

Ten behoeve van de realisatie van drie woningen is het bestemmingsplan ‘De Haag, kasteel Gemert’ voorbereid. De beoogde planontwikkeling betreft planonderdeel 2b van het ‘Masterplan Kasteel Gemert’ en is door de adviesgroep Ruimte getoetst aan het gemeentelijke beleid én de kaders zoals deze eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Op grond van de onderzoeken en afwegingen in het rapport ‘De Haag, Kasteel Gemert. Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ ( milieueffectrapportage), blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport (m.e.r.) is daarom niet noodzakelijk. De aanmeldingsnotitie is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inclusief het besluit om geen m.e.r. op te stellen online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze planstukken liggen met ingang van 9 juni 2023 zes weken ter inzage.

Verdere informatie: Gemeente Gemert-Bakel en Gemerts Nieuwsblad

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Vredesconcert in de St. Janskerk 24 september 14:00 uur.

Commissievergadering 10, 11 en 12 oktober 19:30 uur.

Advertenties