Ontwikkelingen proeftuin Elsendorp:Bestemmingsplan en milieueffectrapport ter inzage

De Proeftuin Elsendorp is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe Omgevingswet. Dit zorgt ervoor dat we hier op een andere manier werken dan in de rest van onze gemeente. Samen met de deelnemers en belanghebbenden hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de vraag: ‘hoe houden wij Elsendorp leefbaar en economisch aantrekkelijk?’ Inmiddels ligt er een gebiedsvisie en meerwaardeplan en zijn we toe aan de volgende stap in dit proces: het ter inzage leggen van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’, met het daarbij behorende milieueffectrapport.

Visie Proeftuin Elsendorp en meerwaardeplan

De ’Visie Proeftuin Elsendorp’ is door inwoners van Elsendorp zelf opgesteld. Hierin wordt veel meer gekeken naar een ontwikkeling voor een groter gebied. Die visie maakt straks onderdeel uit van de structuurvisie. Hierin staat beschreven wat de inwoners van Elsendorp wensen voor het buitengebied.  Hierbij werken inwoners, (agrarische) ondernemers, de gemeente, de provincie en het waterschap nauw met elkaar samen. Met deze samenwerking willen de partijen de leefbaarheid op het platteland versterken, verpaupering door leegstand tegengaan en op de juiste plekken ruimte maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, wonen en recreatie. De vastgestelde visie en het meerwaardeplan liggen tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp” ter inzage. Het is niet mogelijk om beroep in te stellen tegen de visie en het meerwaardeplan.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp en planMER

Het plan gaat over het buitengebied van Elsendorp. Voor dit plangebied is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud niet zomaar een bestemmingsplan opgesteld, maar een zogenaamd ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’.

Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels over de ruimtelijke ordening mag bevatten (dit zijn regels voor het gebruik van de grond en van de zich daar bevindende bouwwerken), mag een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ meer bevatten, namelijk regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dat zijn regels die naast het gebruik van grond en bouwwerken, ook mogen gaan over landschap, lucht, cultureel erfgoed, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is er ook een planMER opgesteld. Dit plan en de onderliggende onderzoeken richten zich op alle ontwikkelingsmogelijkheden en geeft inzicht in de mogelijke gevolgen voor het milieu. Tegen zowel het bestemmingsplan als de planMER kan  beroep worden ingediend.

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan

Los onderdeel bij ander deel in de rubriek:

Ter inzage legging bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’

Op 13 april 2023 heeft de Raad het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’, de planMER en het beeldkwaliteitsplan Buitengebied vastgesteld. De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage van 10 mei 2023 tot en met 20 juni 2023. U kunt de stukken online inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het plan online te bekijken, dan kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. De visie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan kunt u lezen op de website: www.gemert-bakel.nl/proeftuin-vab-elsendorp

Wijzigingen

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan en het planMER zijn zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen gaven aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast zijn er ambtshalve een aantal wijzigingen aangebracht in het plan. De raad heeft het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De zienswijzen en de wijzigingen staan vermeld in de Nota van Zienswijzen & Ambtshalve wijzigingen (bijlage 16 bij de toelichting van het bestemmingsplan).

Beroepsmogelijkheid

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kan tijdens de termijn van inzage beroep worden ingesteld. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

– iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend;

– een belanghebbende die niet eerder een zienswijze heeft ingediend;

– een niet-belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest, dan wel niet op tijd is geweest om een zienswijze in te dienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het planMER treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.    

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 27 en 28 februari 19:30 uur.

Raadsvergadering 14 maart 19:30 uur.

Advertenties