Begroting 2024:

Gemert-Bakel blijft investeren in voorzieningen en leefomgeving

Het college van burgemeester en wethouders in Gemert-Bakel heeft de meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Gemeente Gemert-Bakel was niet eerder zo financieel gezond als nu. Er is volop ruimte om te investeren in projecten. Uit de investeringsagenda van ruim 104 miljoen euro spreekt veel ambitie.

Ondanks dat de portemonnee goed gevuld is, zijn er zeker nog uitdagingen voor de financiën op lange termijn. Wethouder financiën Willeke van Zeeland: “Gemert-Bakel groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Met investeringen op alle gebieden wil het college de komende jaren het goede blijven doen voor inwoners en ondernemers. De gezonde financiële positie is daarbij een mooi uitgangspunt.”

Een fijne gemeente om te wonen, te leven en te werken

De gemeente groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Uitbreiding van bedrijventerreinen en het toevoegen van 2400 woningen zijn daarom hard nodig. We investeren om onze voorzieningen op peil te houden. Als plattelandsgemeente blijft het buitengebied een belangrijke plek daarom komt er een nieuw toekomstperspectief voor inwoners en ondernemers in het buitengebied. Natuurlijk blijft zorgen voor de inwoners een belangrijke kerntaak, met een passend armoedebeleid en inzet op het motiveren van inwoners om gezond en actief te leven gaat de gemeente hiermee aan de slag. Duurzaamheid is een belangrijke leidraad, er wordt de komende jaren ingezet op het terugdringen van restafval, deelmobiliteit en het stimuleren van het opwekken van duurzame energie. De komende jaren staat een belangrijke investering gepland voor toekomstbestendig onderwijs, met nieuwe scholen voor het Commanderij College en Kindcentrum Berglaren wordt voorzien in moderne onderwijshuisvesting. 2024 wordt het jaar van de Omgevingsvisie, hierin legt de gemeente in afstemming met partners, inwoners en bedrijven ambities en beleid vast voor de fysieke leefomgeving.

Uitdagingen voor de komende jaren

Voor de jaren 2024 en 2025 presenteert het college van burgemeester en wethouders een sluitende begroting. Ondanks uitdagingen en onzekerheden houdt Gemert-Bakel vast aan de ambities van de in juni 2022 ingezette koers. Het Rijk heeft de gemeenten vanaf 2026 gekort. Dit zorgt ervoor dat de begroting voor de jaren 2026 en 2027 nog niet sluitend is. Het gemeentebestuur kiest er daarom voor om het geld dat in 2024 en 2025 niet uitgegeven wordt, te reserveren voor die periode. Dit is belangrijk om de gezonde financiële situatie ook in de toekomst te kunnen houden.

Gemeentelijke lasten

De gemeentelijke lasten in de vorm van OZB en afvalstoffenheffing gaan in 2024 alleen omhoog met de inflatiecorrectie van 3,9%. Hiermee houden we de lastenstijging voor onze burgers en bedrijven relatief beperkt zoals dat ook in 2023 is gedaan. De rioolheffing stijgt zoals afgesproken in 2018 komend jaar met 9%.

De gemeenteraad vergadert op 9 november over de begroting.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties