Centrumplan Milheeze

Een grote wens van velen is om het dorpshart van Milheeze nieuw leven in te blazen met een aantrekkelijk centrum en woonomgeving. Zodat het ook in de toekomst het kloppende hart is van een levendig dorp waar je graag komt en woont. Verschillende partijen, waaronder het Dorpsoverleg en veel betrokken inwoners uit het dorp hebben hiervoor samen een plan gemaakt. Goed Wonen en de voormalige supermarktexploitant zijn hier ook positief over. Het ‘Centrumplan Milheeze’ is op 19 december 2023 in het college van gemeente Gemert-Bakel behandeld. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om dit plan als visie voor het centrum van Milheeze vast te gaan stellen. Dit komt naar verwachting op de raadsagenda van 1 februari 2024.

Wat houdt het centrumplan in?
Hierin staan meerdere ambitieuze plannen voor het gebied rondom de Sint-Willibrorduskerk: een vernieuwing van de Multifunctionele Accommodatie de Schans en de naastgelegen gymzaal, de gewenste komst van een supermarkt en ongeveer 31 nieuwe (huur)woningen, het opnieuw inrichten van (deel van) de (groene) openbare ruimte met een goede verkeerstructuur rond de school en zo mogelijk een nieuwe bestemming van de kerk.

Wat is mogelijk?

Het centrumplan sluit aan op het Coalitieakkoord 2022-2026 en is getoetst op ruimtelijke aspecten zoals volkshuisvesting, groen, verkeer, parkeren en plek voor evenementen. Hieruit blijkt dat het plan ruimtelijk gezien mogelijk is. Het sluit ook aan bij de grote behoefte aan woningen. Alleen is het plan op dit moment financieel nog niet haalbaar. Globale berekeningen laten namelijk zien dat de 4 miljoen euro die in de gemeentebegroting is gereserveerd voor dit centrumplan, onvoldoende is.


Mogelijk vervolg
We wachten nu eerst de besluitvorming in de gemeenteraad in februari 2024 af. Afhankelijk daarvan kan samen met alle betrokken partijen het vervolg bepaald worden. Er zijn dan meerdere sporen denkbaar, waarbij het in ieder geval nodig zal zijn om naar oplossingen voor de financiën te zoeken en een planologische procedure te starten.

Meer informatie
Het voorstel aan de raad over centrumplan Milheeze komt op de agenda van de commissievergadering van 17 januari 2024 en de raadsvergadering van 1 februari 2024. Het voorstel komt voor die tijd nog op onze website te staan: www.gemert-bakel.nl/gemeenteraad

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties