Live uitzending Raadscommissies

De eerstvolgende vergaderingen van de commissie Ruimte & Mobiliteit en de commissie Sociaal Domein staan gepland op resp. 24 en 25 april 2024. De commissie Financiën en Bestuur van 23 april 2024 komt te vervallen. De aanvangstijd van de raadscommissies is 19.30 uur. Publiek is welkom in de raadzaal, maar live meekijken kan ook via de website van omroepcentraal.tv

Spreekrecht: wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dit kan zowel gaan over de geagendeerde onderwerpen als onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan via griffie@gemert-bakel.nl

Woensdag 24 april – Ruimte en Mobiliteit, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

  • BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, december 2023
  • Herstelbesluit Proeftuin Elsendorp
  • BP en EP Doonheide II | 1e partiële herziening
  • Intrekken aanwijzing voorkeursrecht percelen Keizersberg Elsendorp
  • Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit
  • Werkafspraken Bopa

Donderdag 25 april – Sociaal Domein, 19.30 uur

Voorbereiden besluitvorming:

  • Algemene Subsidieverordening Gemert-Bakel 2024
  • Zonne-energie

Informeren:

  • Terugkoppeling SVZ nieuwbouw Commanderij College

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda’s met bijlagen staan op onze website: https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl/

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Heel Gemert Danst 12 april 20:00 uur.

Historische optocht 21 april 14:00 uur.

Advertenties