Voorkeurslocatie nieuwbouw Commanderij College: Sportpark Molenbroek, in lijn met onderwijsvisie

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad om Sportpark Molenbroek als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de nieuwbouw van het Commanderij College, Macropedius. Deze omgeving sluit aan bij de onderwijsvisie en biedt ruimte die uitnodigt tot bewegen, leren en samenwerking. Op 14 december besluit de gemeenteraad of dit de definitieve locatie wordt, daarna worden vervolgstappen gezet om de plannen samen met omwonenden en andere partijen verder uit te werken.

Toekomstbestendig onderwijs

De voorkeurslocatie sluit aan op de onderwijsvisie van het Commanderij College, Macropedius waarin de pijler ‘ontmoetingsschool’ is geformuleerd, daarin is samenwerking en verbinding met de directe omgeving belangrijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen. De locatie Sportpark Molenbroek biedt hiervoor ruime mogelijkheden. Binnen deze visie is bewegen en gezondheid verweven met de onderwijsactiviteiten. Naast ruimte voor sport ziet het schoolbestuur ook mogelijkheden in de directe omgeving om te leren en samen te werken. Het college stelt voor om een deel van de nieuwbouw te reserveren voor initiatieven met een maatschappelijk belang die tegen betaling gebruik kunnen maken van de locatie.

Veilige verkeerssituatie

De verkeersveiligheid nabij het Sportpark heeft de volle aandacht van de gemeente. Er wordt aandacht gegeven aan maatregelen om veilige oversteekplaatsen te creëren, ook het toevoegen van wegversmallingen en drempels behoort tot de mogelijkheden. Ook wordt afgewogen hoe de verkeerscirculatie op het Sportpark optimaal vorm kan krijgen. Wanneer de gemeenteraad kiest voor de locatie Sportpark wordt een budget van 1,86 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. In het kader van omgevingsparticipatie, worden omwonenden en andere partijen in de buurt betrokken bij de vervolgstappen.

Op 14 december besluit de gemeenteraad over de voorkeurslocatie. Ter voorbereiding hiervan bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp op 30 november tijdens de commissievergadering.

Gemeente Gemert-Bakel

Livestreams

Volgende Live Uitzending:

Commissievergadering 3, 4 en 5 september 19:30 uur.

Advertenties